Standarty ve starověkém Egyptu

Vlajky a prapory

  1. Hlavní stránka
  2. Vlajky a prapory
  3. Standarty ve starověkém Egyptu

Doklady o existenci a používání starověkých standart nalézáme až tehdy, kdy vývoj člověka a společnosti dosáhl takového stupně, že byl schopen o existenci svých symbolů zanechat svědectví. Nejstarší dochované doklady již svědčí o vysoké úrovni provedení, výtvarného zpracování, ale i promyšlené funkci používaných symbolů. Tyto nálezy však nemohou vypovídat o vzniku a užívání vůbec prvních primitivních standart, přestože existovaly, ale jejich uživatelé nebyli ještě schopni zanechat o nich pro budoucnost svoji zprávu.

Takové nejstarší doklady o používání standart byly nalezeny až ve starém Egyptě. Na nálezech keramiky z období 3500 let př. n. l. jsou vyobrazeny lodě s figurami ptáků, slonů a dalších zvířat. Odborníci předpokládají, že tato zvířata jsou předchůdci harpun a ryb, které v pozdějším období Egypťané používali na svých lodích pravděpodobně jako symbol mateřských přístavů.

Pařížské muzeum umění Louvre uchovává keramickou nádobu z období Nakáda II (tj. cca 3500 až 3200 př. n. l.) s výjevem lodi s kabinami a standartou. Jedná se zřejmě o jedno z nejranějších zobrazení standarty, která byla použita na lodi.


zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Nak%C3%A1da


Britské muzeum v Londýně má ve svých sbírkách předdynastickou (okolo 4000 př.n.l.) tzv. válečnou paletu, na které jsou v horní části vytesány standarty božstev s lidskýma rukama, jak vedou svázané zajatce.

Zdroj: José Pijoan, Dějiny umění 1, Odeon Praha, 1987


Nejčastěji uváděným dokladem vyobrazení starověkých standart je známá paleta krále Narmera. Tato tabulka z prachovce (63 cm), která měla sloužit k roztírání líčidla, je datována do období Nakáda III, cca 3100 př. n. l. Narmerova paleta je uložena v Egyptském muzeu v Káhiře. Na přední straně je v ceremoniálním průvodu před postavou krále Narmera zobrazena postava muže (snad úředníka), před nímž kráčí 4 nosiči standart. Standarty představují zleva královskou placentu (Khonsu), šakala (Uquaut) a dva jestřáby, reprezentující egyptské provincie nebo hlavní spojence. 

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Narmerova_paleta


Celý zástup “vlajkonošů” zobrazuje reliéf na stéle správce Nachteje, která je uložená v Louvru v Paříži a spadá do období 11. dynastie (tj. 2080 až 1940 př. n. l.)

zdroj: José Pijoan, Dějiny umění 1


Uvedené standarty jsou zároveň dokladem jejich užití jako symbolů územně správních jednotek. Jinou funkci plnily standarty reprezentující faraóny a další skupinu tvořily náboženské standarty zobrazující egyptská božstva.

V egypské ikonografii se po staletí zobrazovaly symboly božstev v podobě zvířat. Za vlády faraóna Amenhotepa IV., který se jako náboženský reformátor nazýval Achnaton (tzn. “sloužící Slunci”), došlo k zavedení kultu Slunce. Symbol Slunce se stal i symbolem vládce. Reliéf z hrobky v El-Amarnu (cca 1400 př. n. l.) zobrazuje vojáky faraóna Achnatona, jak pod standartami pochodují ke chrámu státního boha Atona (Slunce).

zdroj: ing. Jaroslav Martykán, Vexilologie č. 40, 1980


Prakticky stejná standarta je vyobrazena na reliéfu v Amonově chrámu ve Vesetu (okolo 1300 př. n. l.) Na výjevu je faraón Seti I., který se označoval jako “Syn Slunce”, v boji proti Chetitům v Sýrii, stojíc na bojovém voze. Malá postava za faraónem nese stejnou standartu, jaká je vyobrazena na hrobce v El-Amarnu.

zdroj: https://www.memphis.edu/hypostyle/tour_hall/seti_scenes.php

Paola Boffula Alimeni, italská restaurátorka egyptských papyrů, zveřejnila v časopise VEXILLA ITALICA č. 93 z roku 2021 případovou studii o vexiloidech na staroegyptských papyrech.  

Papyrus (161x108x0,3 mm) z počátku našeho letopočtu z archeologického naleziště v Tebtynis

Na papyru jsou zachyceny 4 zlomky vexiloidů, zřejmě v průvodu při pohybu vpravo. Tři emblémy představují zvířata: šakala, sokola a ibise. Čtvrtým emblémem je symbol královské placenty. Respekt, který starověcí Egypťané chovali k zvířecímu světu nemá obdoby v žádné civilizaci.

Egyptská ikonografie však v toku času dospěla od původního zvířecího (zoomorfního) zobrazování božstev starověkého Egypta k symbolu Slunce, čímž ovlivnila symboliku v sousedních oblastech a ve svém důsledku v celém okolním Starém světě. Symbol Slunce se objevuje snad ve všech starověkých civilizacích.

Hlavních 10 typů starověkých egyptských vexiloidů, které se objevují na paletách, pomnících a palcátových hlavách zachycuje níže uvedený obrázek z výše uvedeného časopisu VEXILLA ITALICA. 

1 - královská placenta (Khonsu), 2 - šakal (Uquaut), 3 jestřáb (nebo sokol), 4 - horské znamení, 5 - Seth (bůh pouště, temnoty a chaosu), 6 - znaménko min, 7 - východní království, 8 - jestřáb  na půlměsíci, 9 - pes, 10 - ibis


Diskuze

Pokud jste našli v článku nepřesnost a chcete nás kontaktovat, požijte prosím kontaktní formulář »

Další články